Artykuły

Program zjednoczonego Rządu Regionalnego Kurdystanu: Świetlana przyszłość dla wszystkich

07/05/2006 Erbil, Kurdystan, Irak. (KRG)

Premier Nechirvan Barzani wyznaczył plan dla nowoutworzonego rządu.
Premier Nechirvan Barzani wyznaczył plan dla nowoutworzonego Gabinetu. Jego celem jest zabezpieczenie lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli Autonomicznego Regionu Kurdystanu.

Premier Barzani wyłożył program Rządu Regionalnego Kurdystanu w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Narodowym, na krótko po ogłoszeniu nazwisk nowych ministrów.

Misją nowego Gabinetu jest stworzenie lepszej przyszłości dla wszystkich ludzi mieszkających w Regionie Kurdystanu, poprzez zwiększenie wydajności pracy oraz otwartości.

Premier Barzani określił cele Gabinetu w sposób następujący:


Nowy, zjednoczony Rząd

Jesteśmy zdeterminowani, by ustanowić silne konstytucyjne instytucje, które wzmocnią proces demokratyczny. Naszym głównym zadaniem jest stworzenie systemu dobrego zarządzania poprzez uczestnictwo wszystkich grup, przy założeniu przejrzystości i odpowiedzialności. A to oznacza nowoczesny i profesjonalny Rząd.

*  Większa wydajność
*  Otwartość i odpowiedzialność
*  Nacisk na programy i służbę
*  Stawianie czoła trudnym wyzwaniom


Rząd, który troszczy się o obywateli

Nasz nowy Gabinet będzie się troszczył o socjoekonomiczny poziom życia społeczeństwa Kurdystanu. Trzeba dużo wysiłku, czasu oraz środków, by sprostać zapotrzebowaniu i oczekiwaniom naszych mieszkańców.

*  Ulepszanie systemu edukacyjnego
*  Skupienie uwagi na ludziach młodych
*  Poprawienie sytuacji w zakresie elektryczności i dostępie do wody
*  Pomoc tym, którzy nie mogą pomóc sobie sami
*  Szczególna atencja dla rodzin ofiar wojennych
*  Poprawienie sytuacji dostępności paliwa i cen paliwa


Rząd, który chroni obywateli

Rządy prawa są regułą nadrzędną. Prawo stoi ponad nami wszystkimi. Nasze prawa będą pisane w nowoczesny sposób i zostaną oparte na zasadach demokratycznych i Prawach Człowieka.

*  Bezpieczeństwo jest podstawą dla wzrostu gospodarczego
*  Lepsza organizacja agencji implementacji prawa
*  Więcej szkoleń dla służb bezpieczeństwa
*  Niezłomne oddanie bezpieczeństwu
*  Reformy prawne


Rząd, który daje możliwości

Rząd Regionalny będzie pracował nad zmniejszeniem bezrobocia poprzez rozwój sektora prywatnego. Nasza gospodarka nie będzie wzrastać bez rozwoju sektora prywatnego.

*  Nacisk na rozwój sektora prywatnego
*  Wzrost produkcji rolnej
*  Nowe przedsiębiorstwa rolnicze
*  Program mikro-kredytów dla małych przedsiębiorstw
*  Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych
*  Nowoczesny system bankowy
*  Większe użycie nowoczesnych technologii informacyjnych
*  Samowystarczalność energetyczna
*  Rozwój turystyki
*  Szkolenia języka angielskiego


Rząd, który szanuje swoich obywateli

Jest rzeczą niezmiernie ważną, by zbudować zaufanie między rządem i obywatelami. Zaufanie do rządu pojawia się wtedy, gdy rząd działa w sposób przejrzysty i jest gotowy ponieść odpowiedzialność oraz może być do niej pociągnięty.

*  Poparcie dla zróżnicowanych kultur i języków
*  Większa ochrona praw kobiet
*  Nowe spojrzenie na Prawa Człowieka
*  Wydajność i szacunek w realizacji rządowych projektów i operacji
*  Specjalna komisja ds. korupcji
*  Ochrona środowiska


Relacje z Federalnym Irakiem

Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by wprowadzić w życie demokratyczny federacyjny system Iraku na podstawie zrozumienia i szacunku dla wszystkich narodów i religii. Dlatego popieramy demokratyczny konsens w procesie politycznym.

*  Odbudowa Kirkuku i innych obszarów pokojowo przez proces
    demokratyczny i rządy prawa
*  Wsparcie ustanowienia innych federalnych regionów w Iraku
*  Wprowadzenie w życie konstytucyjnych zapisów dotyczących języka
    kurdyjskiego jako drugiego języka urzędowego w Iraku
*  Implementacja zapisów konstytucyjnych dotyczących budżetu Iraku
*  Zorganizowanie biur Pełnomocników Rządu Regionalnego Kurdystanu za
    granicami zgodnie z zapisami określonymi w Konstytucji Iraku
*  Walka z terroryzmem i przemocą w jakiejkolwiek postaci
*  Praca na rzecz pokoju i stabilności
*  Odbudowa i rozwój Iraku