Artykuły

Premier KRG ogłosił skład nowego gabinetu

07/05/2006 Erbil, krg.org

7 maja 2006 premier Nechirvan Barzani zaprezentował parlamentowi kurdyjskiemu skład pierwszego rządu powstałego po ujednoliceniu administracji Autonomicznego Regionu Kurdystanu.
W niedzielę 7 maja 2006 w historycznym przemówieniu do Zgromadzenia Narodowego Kurdystanu premier Nechirvan Barzani zaprezentował pierwszy zjednoczony gabinet, zobowiązując się do stworzenia rządu, który "Będzie się troszczył o wszystkich swoich obywateli bez żadnej dyskryminacji, chronił każdego i wszystkich w Regionie Kurdystanu, zapewniał równość szans wszystkim i szanował społeczną, polityczną i religijną różnorodność Regionu."

W obecności przedstawicieli irackiego rządu federacyjnego, ambasadorów z USA i kilku innych państw, oraz prezydenta Regionu Kurdystanu Massuda Barzaniego, nowowybrany Rząd Regionalny Kurdystanu (KRG) uzyskał parlamentarne votum zaufania i złożył przysięgę.

Premier Barzani obiecał że rząd ten będą cechowały przejrzystość, poczytalność i nowoczesność, że będzie on patrzył w przyszłość. Priorytetami nowego rządu staną się rozwój rolnictwa, poprawa w dostępności do wody i elektryczności, podniesienie standarów edukacji, otwarcie nowych obszarów rozwoju w sektorze prywatnym, i zachęcanie zagranicy do bezpośredniego inwestowania w Regionie. "Nasza gospodarka nie może czynić postępów bez znaczącej rozbudowy sektora prywatnego. Zwiększające się możliwości pracy - więcej miejsc pracy i wyższe zarobki - podnoszą zdolności nabywcze naszego społeczeństwa." - zauważył premier.

Odnosząc się do ważnej kwestii Kirkuku i innych obszarów oderwanych od Regionu Kurdystanu, premier zapowiedział, że "my musimy [je] odzyskać pokojowo poprzez metody demokratyczne i zgodnie z zasadami prawa. Wszelkie działania pozostaną w zgodzie z konstytucją Iraku."

Premier Barzani położył również nacisk na kwestie praw człowieka, praw kobiet i sprawiedliwości społecznej, i domagał się nowoczesnych i skutecznych środków dla zapewnienia wszystkim mieszkańcom Regionu Kurdystanu pełnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. "Rząd Regionalny Kurdystanu jest rządem dla wszystkich. Będzie popierał legalne żądania i prawa każdej osoby z każdego segmentu społeczeństwa."

Doceniając wielkie zasługi poległych bohaterów Kurdystanu i tych, którzy cierpieli z rąk reżimu partii BAAS, premier stara się patrzyć w przyszłość, zauważając, że "Chociaż żyjemy w niespokojnym regionie świata, to byliśmy i będziemy nadal czynnikiem pokoju, stabilizacji i przyjaźni."

W imieniu Regionu Kurdystanu premier ponowił "poparcie i współpracę dla rządu federalnego w odbudowie i rozwoju Iraku." Dodał, że "państwo musi być zarządzane metodami konstytucyjnymi. Konstytucja Iraku daje Regionowi Kurdystanu prawo do kierowania własnymi sprawami; musimy chronić te prawa i upewniać się co do ich stosowania i stałości."

W swoim przemówieniu premier wezwał do wprowadzenia w życie kilku artykułów konstytucji: o używaniu języka kurdyjskiego jako drugiego urzędowego w Iraku, o sprawiedliwym budżecie dla Iraku i zorganizowania w pełni przedstawicielstw KRG zagranicą.

Premier Barzani zobowiązał również swój rząd do zajęcia się problemem korupcji i oznajmił, że rząd powoła specjalną komisję do zbadania sprawy korupcji i do wytworzenia atmosfery, "gdzie działalność podejmowana jest bez lęku i niepewności.