Artykuły

Porozumienie o zjednoczeniu administracyjnym Rządu Regionalnego Kurdystanu

Do przełomowego wydarzenia w Kurdystanie irackim doszło 21 stycznia 2006 roku, kiedy podpisano porozumienie dotyczące połączenia odrębnych dotychczas okręgów administracyjnych Duhok i Erbil oraz Sulejmanija. Do czasu zjednoczenia funkcjonowały one niezależnie, pod zwierzchnictwem Demokratycznej Partii Kurdystanu oraz Patriotycznej Unii Kurdystanu odpowiednio. Nowa, zjednoczona administracja będzie zarządzała na całym obszarze Kurdystanu irackiego, a poszczególne ministerstwa podzielono między obie partie. Będzie obowiązywała dwuletnia kadencja, po której planowo ma nastąpić wymiana stanowisk.

Stanowi to ważny krok w procesie umacniania autonomicznej władzy Rządu Regionalnego Kurdystanu.

Tekst dokumentu podpisanego przez Masouda Barzaniego (KDP) oraz Dżalala Talabaniego (PUK):


Porozumienie o zjednoczeniu administracyjnym Rządu Regionalnego Kurdystanu 21 stycznia 2006

Nadrzędny interes mieszkańców Regionu Kurdystanu, dziś bardziej niż kiedykolwiek, wymaga, by wszyscy jego obywatele w coraz większym stopniu jednoczyli swoją energię i możliwości. Stajemy przed poważnymi i delikatnymi problemami w czasie, w którym wraz z rozwojem demokratycznego i federalnego Iraku, decyduje się przyszłość Kurdystanu.

Naszym obowiązkiem jest zagwarantować bezpieczeństwo historycznym osiągnięciom naszych obywateli oraz pełną realizację sprawiedliwych praw przez wprowadzenie w życie stałej Konstytucji, dającej początek prawdziwie federacyjnemu i demokratycznemu Irakowi; odzyskanie Kirkuku, Chanakinu i Sindżaru, Machmuru oraz innych zarabizowanych obszarów i przyłączenie ich do Regionu Kurdystanu; oraz przez rozwijanie i tworzenie demokracji w Regionie Kurdystanu poprzez dalsze umacnianie stabilizacji i wolności, czemu służyć ma trwałe zjednoczenie Rządu Regionalnego Kurdystanu.

W związku z tym, Demokratyczna Partia Kurdystanu (KDP) oraz Patriotyczna Unia Kurdystanu (PUK), na podstawie partnerstwa, zgodności i równości, uzgadnia co następuje:

1. Nowe stanowisko Wice-Prezydenta Regionu Kurdystanu zostanie utworzone poprawką do Prawa o Prezydenturze Regionu. Wice-Prezydent będzie pochodził z partii PUK i będzie także pełnił funkcję Zastępcy Zwierzchnika Sił Zbrojnych Peshmerga w Regionie Kurdystanu.

2. Premier oraz Wice-Premier zostaną wybrani przez Zgromadzenie Narodowe Kurdystanu (Kurdish National Assembly, KNA) i zostanie im powierzona misja utworzenia Gabinetu Ministrów przez Prezydenta Regionu Kurdystanu. Premier złoży listę nazwisk członków Gabinetu przed Zgromadzeniem Narodowym Kurdystanu.

3. Marszałek Zgromadzenia Narodowego Kurdystanu będzie pochodził z partii PUK a Premier z partii KDP do czasu następnych wyborów parlamentarnych pod koniec 2007 roku. W tych wyborach KDP oraz PUK będą kandydować jako równe sobie partie z jednej listy wyborczej, a stanowisko Marszałka KNA przejdzie do KDP, zaś Premiera wyłoni PUK. Taka sytuacja będzie trwać dwa lata. Kolejno stanowiska Marszałka KNA i Premiera będą wymieniane między tymi dwoma partiami. Jeśli wybory w 2007 roku nie dojdą do skutku, powyższe stanowiska zostaną wymienione.

4. Jeżeli jeden z bloków ministerialnych wycofa się ze zjednoczonego gabinetu ministrów, cały gabinet zostanie uznany za rozwiązany.

5. Stanowiska ministerialne zostaną podzielone jak następuje:

       a) Ministrowie: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Edukacji, Zdrowia, Pracy Społecznej, Spraw Wyznaniowych, Zasobów Wodnych, Transportu, Odbudowy, Planowania i Praw Człowieka będą pochodzić z partii PUK.

       b) Ministrowie: Finansów, Obrony, Wyższej Edukacji, Rolnictwa, Ofiar, Kultury, Elektryczności, Zasobów Naturalnych, Okręgów Miejskich, Sportu i Młodzieży oraz Minister Spraw Zagranicznych będą pochodzić z KDP.

       c) Pozostałe ministerstwa zostaną rozłożone na pozostałe partie Regionu Kurdystanu.

       d) Ministerstwa Finansów, Obrony, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych powinny zjednoczyć się w przeciągu jednego roku. Te cztery ministerstwa, do momentu połączenia, będą posiadały ministra gabinetowego oraz ministra regionalnego do spraw leżących w kompetencji danego ministerstwa. Każdy minister będzie odpowiedzialny za tą część ministerstwa, która jest obecnie pod jego kontrolą.

6. Budżet na 2006 roku będzie rozporządzany tak jak zostało uprzednio ustalone, ale część budżetu przeznaczona na urząd Prezydenta Regionu Kurdystanu, KNA, Radę Ministrów, Radę Sędziowską, i wszystkie pozostałe połączone jednostki, zostanie rozlokowana po równo. Kolejno, w przyszłych latach, budżet regionalny Kurdystanu zostanie przygotowany przez zjednoczony Rząd Regionalny Kurdystanu i przedstawiony KNA. Po uzyskaniu aprobaty KNA, budżet zostanie podzielony na poszczególne obszary administracyjne według procentu mieszkańców oraz w zgodzie z decyzją zjednoczonego KRG.

7. Pod auspicjami Prezydenta regionu Kurdystanu zostanie ustanowiona Wysoka Komisja ds. instytucjonalizacji policji i agencji bezpieczeństwa w Regionie Kurdystanu. Te zjednoczone agencje zostaną wyłączone spod wpływów politycznych. Po objęciu przez zjednoczony KRG siedziby w stolicy Regionu Kurdystanu, w Erbil, powstanie specjalny program mający na celu rekrutację absolwentów wyższych uczelni do urzędów bezpieczeństwa w poszczególnych województwach w celu zjednoczenia i ponownego utworzenia tych agencji.

8. Pełnomocnicy Rządu Regionalnego Kurdystanu, zgodnie z decyzją KDP i PUK, będą mianowani przez Premiera i jego Zastępcę.

9. We wszystkich województwach Regionu Kurdystanu powstaną komisja członków KDP i PUK w celu rozwiązywania wszelkich spraw, które mogą się pojawić w skutek zjednoczenia administracji.

10. Obie strony, KDP oraz PUK, poprą Dżalala Talabaniego jako ich kandydata na niezależne stanowisko w Irackim Rządzie Federalnym.

Masoud Barzani, Prezydent, KDP

Dżalal Talabani, Sekretarz Generalny, PUK


opr. Anna Bielecka, źródło: KRG.ORG